POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 

  • Šta podrazumevaju lični podaci i politika njihove privatnosti?

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti tj. General Data Protection Regulation (GDPR), kao i sa drugim propisima, koristi se politika privatnosti da bi se objasnilo prikupljanje, korišćenje i čuvanje ličnih podataka korisnika sajta. Politika privatnosti se zasniva na načelu zakonitosti, vodeći računa da se informacije o korisniku i njegovi podaci obrađuju isključivo u skladu sa propisima i u dozvoljene svrhe. Bodyline fitnes oprema vodi računa o privatnosti podataka korisnika sajta, ali nećemo biti odgovorni za obradu ličnih podataka koje možete poslati trećim stranama, čak i ako su linkovi ka trećoj strani na samom sajtu Bodyline fitnes opreme. Web sajtovi trećih strana nisu pokriveni ovom Politikom zaštite privatnosti.

 

  • Kako i kada se prikupljaju podaci?

Podaci se prikupljaju kada korisnik popuni „Kontaktirajte nas“ formular ili kada se popuni porudžbenica na stranici web prodavnice. Bodyline fitnes oprema se smatra rukovaocem podataka, a podatke prikupljamo kada je to relevantno i neophodno za potrebe kupca/posetioca sajta ili za naše poslovanje (naručivanje proizvoda, kontaktiranje i sl.).

Kolačići koje sajt koristi za redovno funkcionisanje i su objašnjeni detaljnije u delu teksta posvećenom toj oblasti. (link do teksta sa kolačićima).

 

  • Gde i kako se čuvaju vaši podaci?

Bodyline fitnes oprema ozbiljno pristupa zaštiti ličnih podataka i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi se izbeglo nepravilno ili slučajno otkrivanje, korišćenje, pristup, gubitak, modifikacija ili oštećenje Vaših ličnih podataka.

 

  • Koliko dugo se čuvaju podaci?

Bodyline fitness oprema će zadržati lične podatke korisnika samo dok je to neophodno za ispunjenje namene zbog koje su prikupljeni, u okviru granica koje su obezbeđene primenljivim Zakonom i u skladu sa pravnim i regulatornim zahtevima, naročito računovodstvenim zahtevima.  Bodyline fitness oprema će možda biti u obavezi da otkrije Vaše lične podatke ukoliko se od nje to zatraži aktuelnim Zakonom ili propisom ili da bi odgovorila na zahtev sudske ili administrativne vlasti.

  • Prava korisnika

Prava fizičkog lica iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su:

Pravo na pristup – svako fizičko lice ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju da li obrađuje podatke o njemu, koje i u koju svrhu, pristup tim podacima, predviđeni rok čuvanja, kopiju tih podataka ali i informaciju o svim ostalim pitanjima iz Zakona.

Pravo na ispravku i dopunu – lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku njegovih netačnih podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko su podaci nepotpuni, lice ima pravo da svoje podatke dopuni kroz davanje dodatne izjave na osnovu Zakona.

Pravo na brisanje –  svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ako je lice opozvalo pristanak na osnovu koga se obrada vršila ili je podnelo prigovor na obradu, ako su podaci nezakonito obrađivani, ako brisanje predstavlja izvršenje zakonske obaveze rukovaoca ili ako su podaci o ličnosti prethodno prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva. Zahtev za brisanje se podnosi rukovaocu.

Pravo na ograničenje obrade – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Pravo na prenosivost podataka – ukoliko su zajedno ispunjeni uslovi iz Zakona, lice na koje se podaci odnose ima pravo da prethodno dostavljene podatke primi u strukturisanom obliku od rukovaoca kao i da ih, bez njegovog ometanja, prenese drugom rukovaocu.

Pravo na prekid obrade (prigovor) – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca, u vidu prigovora na obradu, zahteva prekid obrade koja se vrši u skladu sa Zakonom.

Pravo protiv odlučivanja isključivo na osnovu automatizovane obrade – na lice, čiji se lični podaci obrađuju, neće se primenjivati odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisane, ukoliko ta odluka značajno utiče na njegov položaj ili proizvodi pravne posledice po lice.

 

  • Stupanje na snagu

Bodyline fitness oprema se trudi da redovno revidira, prati i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.

Za sva pitanja, provere i informacije možete da se obratite na mail adresu portofit024@gmail.com.

Politika privatnosti poslednji put ažurirana 28.01.2020. godine.